ha

[pronominal particle]

3SG.IN

Examples

[#76] Kumoya rusuve, “Be! Liyes harazidu linda viri gohose.”
[kumu=ya rusu=vi be! liye=s ha=ra=zi=du li=nda viri goho=se]

[#39] Naya ŋarunos ŋono pezes ebeno, naya ŋarunos yozos tileya ŋarahidu hape aŋaka.
[na=ya ŋa=runu=s ŋono pezi=s ebe=no na=ya ŋa=runu=s yozo=s tileya ŋa=ra=hi=du ha=pe aŋaka]

[#105] Panaya iŋisiŋi sizininda zome zimivivodo hase.
[Pana=ya iŋisiŋi sizini=nda zo=me zimiviva=du ha=se]

[#10] Sakemeya sataronda sadurunora, udures halo.
[sa=keme=ya sa=taru=nda sa=durunu=ra uduri=s ha=lo]

[#86] Sasataza hara.
[sa=sata=za ha=ra]

[#12] Saya ranarana sekoteŋe, sadurunu atada hape baŋibaŋi.
[sa=ya ranarana sekota=ŋi sa=durunu atada ha=pe baŋibaŋi]

[#16] Saya ŋuyanda sama talile duruno hame.
[sa=ya ŋuya=nda sama talile durunu ha=me]

[#11] Sekotas hatato.
[sekota=s ha=ta=to]

[#127] Uduridu koro vubire taka dimidimi haka, rusurusu haka, satana.
[uduri=du koro vubire taka dimidimi ha=ka rusurusu ha=ka sa=ta=na]

[#143] Zolo hata diriŋi.
[zo=lo ha=ta diriŋi]

[#122] Zoŋi ŋandanen uduriza sara, koronda ŋandas saruno iride hareye.
[zo=ŋi ŋanda=nen uduri=za sa=ra koro=nda ŋanda=s sa=runu iride ha=ra=yi]

HOME