uduri

[noun, inanimate]

air.

Examples

[#123] Kines yenda durondas uduriza ŋera neneno, namas eri neneŋiza bolono.
[kini=s yele -na duronda=s uduri=za ŋe=ra nene=no nama=s eri nene=ŋi=za bolo=no]

[#7] Nakemeya nataronda nadurondara, udures elo, eta aŋaka, narunukavas rusurusu eka.
[na=keme=ya na=taru=nda na=duronda=ra uduri=s e=lo e=ta aŋaka na=runukava=s rusurusu e=ka]

[#10] Sakemeya sataronda sadurunora, udures halo.
[sa=keme=ya sa=taru=nda sa=durunu=ra uduri=s ha=lo]

[#125] Samas siŋi udures saloziza kuŋino, sovonda tononda runurunu sara.
[sama=s siŋi uduri=s sa=lo=zi=za kuŋi=no sovo=nda tono=nda runurunu sa=ra]

[#102] Teneteneza Minoka tezes, uduriza saki gutus.”
[tenetene=za Mino=ka tezes uduri=za sa=ki gutus]

[#127] Uduridu koro vubire taka dimidimi haka, rusurusu haka, satana.
[uduri=du koro vubire taka dimidimi ha=ka rusurusu ha=ka sa=ta=na]

[#120] Zaŋi tinininen udures sovolona.
[za=ŋi tinini=nen uduri=s sovo=lo=na]

[#122] Zoŋi ŋandanen uduriza sara, koronda ŋandas saruno iride hareye.
[zo=ŋi ŋanda=nen uduri=za sa=ra koro=nda ŋanda=s sa=runu iride ha=ra=yi]

HOME