lono

[noun, inanimate]

day.

Examples

[#1] Tili lonos kini ŋamaza lireye, soronen ŋeŋihe kides libana ikanda liye irato baŋibaŋi.
[tili lono=s kini ŋama=za li=ra=yi soro=nen ŋe=ŋi=hi kidi=s li=bana i=ka=nda liye i=ra=to baŋibaŋi]

[#97] Ŋono tili lonos goligoleza liri Keretas maranda ŋono pezes ŋera Dedaloŋi.
[ŋono tili lono=s goligoli=za liri Kereta=s mara=nda ŋono pezi=s ŋe=ra Dedalo=ŋi]

HOME