na

[affix]

rational animate plural

Examples

[#38] Erenaya keruvelime.
[eri -na=ya keruveli=me]

[#50] Erenaza saka, liyenen yeremeto.
[eri -na=za sa=ka liye=nen yere=me=to]

[#123] Kines yenda durondas uduriza ŋera neneno, namas eri neneŋiza bolono.
[kini=s yele -na duronda=s uduri=za ŋe=ra nene=no nama=s eri nene=ŋi=za bolo=no]

[#37] Koyo erenaya yiri erenanen yereme.
[koyo eri -na=ya yiri eri -na=nen yere=me]

[#46] Linda sorodo erena sarape baŋibaŋi.
[li=nda soro=du eri -na sara=pe baŋibaŋi]

[#55] Liyes erena dimidimi nakato aŋaka.
[liye=s eri -na dimidimi na=ka=to aŋaka]

[#35] Moronen muros dahidahi liŋiye, uri erenano.
[moro=nen muru=s dahidahi li=ŋi=yi uri eri -na=no]

[#6] Peya runus Tabuninda indanda yereno.
[Peya runu=s Tabuni=nda isi -na=nda yere=no]

[#13] Tabuninda indaya rinive, samas rinirinive.
[Tabuni=nda isi -na=ya rini=vi sama=s rinirini=vi]

[#66] Yendanen nikevas saŋiyihi, saya namanen ŋiri kegevemeyizeza namas zeninoheza samas delino.
[yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=hi sa=ya nama=nen ŋiri kegeve=me=yi=zi=za nama=s zeni=no=hi=za sama=s deli=no]

[#59] Yozonda erenara, naya zosos yereme.
[yozo=nda eri -na=ra na=ya zoso=s yere=me]

[#65] Ŋono alaza yendanen nikevas saŋiyinda samas etede piŋimeyi, pezes sara kodu, venendanen saŋena.
[ŋono ala=za yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=nda sama=s etede piŋi=me=yi pezi=s sa=ra kodu venenda=nen sa=ŋi=na]

HOME