runu

[noun, inanimate]

eye. Dual: durunu. Plural: duronda

Examples

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#47] Lirunos linda besarino aŋaka.
[li=runu=s li=nda besari=no aŋaka]

[#84] Mede yaha satas ŋelona luŋido zenizeni kumu runuŋe.
[mede yaha sata=s ŋe=lo=na luŋi=du zenizeni kumu runu=ŋi]

[#22] Narunos mede banas dahidahi ŋeŋi keneno.
[na=runu=s mede bana=s dahidahi ŋe=ŋi kene=no]

[#39] Naya ŋarunos ŋono pezes ebeno, naya ŋarunos yozos tileya ŋarahidu hape aŋaka.
[na=ya ŋa=runu=s ŋono pezi=s ebe=no na=ya ŋa=runu=s yozo=s tileya ŋa=ra=hi=du ha=pe aŋaka]

[#6] Peya runus Tabuninda indanda yereno.
[Peya runu=s Tabuni=nda isi -na=nda yere=no]

[#72] Sarunos pezes yutonda seleno.
[sa=runu=s pezi=s yutu=nda sele=no]

[#108] Seresere koro Ikaroŋi, sovoya zame kegevedu sarunuŋi.
[seresere koro Ikaro=ŋi sovo=ya za=me kegeve=du sa=runu=ŋi]

[#129] Soronen andatepe sovoŋe, alas sovo sape, "Ikaro, zosos diŋi? Zosodo lirunuŋi?"
[soro=nen andatepe sovo=ŋi ala=s sovo sa=pe Ikaro zoso=s di=ŋi zoso=du li=runu=ŋi]

[#20] Zovalas lirunos kidi venala sapeye.
[zovala=s li=runu=s kidi venala sa=pe=yi]

[#122] Zoŋi ŋandanen uduriza sara, koronda ŋandas saruno iride hareye.
[zo=ŋi ŋanda=nen uduri=za sa=ra koro=nda ŋanda=s sa=runu iride ha=ra=yi]

HOME