perete

[noun, inanimate]

knife.

Examples

[#69] Kozos ŋono pobomoza ŋono pideza ŋono pereteza ŋono muroza saka.
[kozo=s ŋono pobomo=za ŋono pidi=za ŋono perete=za ŋono muru=za sa=ka]

[#91] Lakaza tana reŋirayi, inda pezes ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru era.
[laka=za tana reŋi=ra=yi i=nda pezi=s ŋono pobomo ŋono pidi ŋono perete ŋono muru e=ra]

[#85] Luŋeya peretenen mede kigivinda ono davara.
[luŋi=ya perete=nen mede kigivi=nda ono dava=ra]

HOME