haŋŋipe

[classifier plus postpostional clitic]

The position classifier haŋŋi plus the postpositional clitic pe: from around

Examples

[#110] Woŋŋi todu kuttatodanu laja yekeke haŋŋipe mede sonodu, cala luwu da-dapetodanu.

HOME