sonodu

[classifier plus postpostional clitic]

The positional classifier sono plus the postpositional clitic du

Examples

[#110] Woŋŋi todu kuttatodanu laja yekeke haŋŋipe mede sonodu, cala luwu da-dapetodanu.

HOME