gadodu

[classifier plus postpostional clitic]

The classifier gada plus the postpositional clitic du

Examples

[#88] Kuno dadanace yebe gadodu.

[#87] Sesamona, “Laca yisimo kuno dajamo yebe kelekede gadodu, da!”

HOME