todudu

[classifier plus postpostional clitic]

The shape classifier todu plus the postpositional clitic du

Examples

[#21] Nome sedetosananu yenne doŋiŋi, kuppe sedetosananu lada todudu, kuno dape sedetosananu doŋibuduŋi gosone.

[#24] Nometodanu doŋiŋi, lada todudu kuppetodanu.

[#49] Se-kuttatodabe Nuwuda, “Todudu da-seppedi, da!

HOME