kozo

[pronoun]

here.

Examples

[#69] Kozos ŋono pobomoza ŋono pideza ŋono pereteza ŋono muroza saka.
[kozo=s ŋono pobomo=za ŋono pidi=za ŋono perete=za ŋono muru=za sa=ka]

HOME