eri

[noun, rational animate]

spirit. Plural: erena.

Examples

[#38] Erenaya keruvelime.
[eri -na=ya keruveli=me]

[#50] Erenaza saka, liyenen yeremeto.
[eri -na=za sa=ka liye=nen yere=me=to]

[#123] Kines yenda durondas uduriza ŋera neneno, namas eri neneŋiza bolono.
[kini=s yele -na duronda=s uduri=za ŋe=ra nene=no nama=s eri nene=ŋi=za bolo=no]

[#37] Koyo erenaya yiri erenanen yereme.
[koyo eri -na=ya yiri eri -na=nen yere=me]

[#46] Linda sorodo erena sarape baŋibaŋi.
[li=nda soro=du eri -na sara=pe baŋibaŋi]

[#55] Liyes erena dimidimi nakato aŋaka.
[liye=s eri -na dimidimi na=ka=to aŋaka]

[#35] Moronen muros dahidahi liŋiye, uri erenano.
[moro=nen muru=s dahidahi li=ŋi=yi uri eri -na=no]

[#59] Yozonda erenara, naya zosos yereme.
[yozo=nda eri -na=ra na=ya zoso=s yere=me]

HOME