duronda

[noun, inanimate]

plural of the dual of runu.

Examples

[#123] Kines yenda durondas uduriza ŋera neneno, namas eri neneŋiza bolono.
[kini=s yele -na duronda=s uduri=za ŋe=ra nene=no nama=s eri nene=ŋi=za bolo=no]

[#7] Nakemeya nataronda nadurondara, udures elo, eta aŋaka, narunukavas rusurusu eka.
[na=keme=ya na=taru=nda na=duronda=ra uduri=s e=lo e=ta aŋaka na=runukava=s rusurusu e=ka]

[#144] Narunukavas naduronda rusurusu eka.
[na=runukava=s na= duronda rusurusu e=ka]

HOME