poto

[adjective]

sick.

Examples

[#34] Poto liŋiye, muros dahidahi liŋi, morono.
[poto li=ŋi=yi muru=s dahidahi li=ŋi moro=no]

[#33] Ŋono poto liŋi, yatayatavadu lira.
[ŋono poto li=ŋi yatayatava=du li=ra]

HOME