nikeva

[noun, inanimate]

vicinity.

Examples

[#66] Yendanen nikevas saŋiyihi, saya namanen ŋiri kegevemeyizeza namas zeninoheza samas delino.
[yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=hi sa=ya nama=nen ŋiri kegeve=me=yi=zi=za nama=s zeni=no=hi=za sama=s deli=no]

[#65] Ŋono alaza yendanen nikevas saŋiyinda samas etede piŋimeyi, pezes sara kodu, venendanen saŋena.
[ŋono ala=za yele -na=nen nikeva=s sa=ŋi=yi=nda sama=s etede piŋi=me=yi pezi=s sa=ra kodu venenda=nen sa=ŋi=na]

HOME