budu

[classifier]

The shape classifier for holes and openings. Used primarily with class 4 nouns.

Examples

[#99] Xososu caba budu deŋiminu, jodo doŋi tene deyeminu bududu, degguminu lece xexene.

HOME