Taboni

[proper nouns or names]

Cottontail

Examples

[#27] Dini noyetosana cisena Taboni yisenasana, dini noyetosanamo.

[#19] Dunnotodabena Peyada cisena Taboni yisenabena.

HOME