kumu

[noun, rational animate]

man. Plural: kumba

Examples

[#67] Goleza nara kumu saŋiye, saya kuŋinen zase ŋiri kegeveme.
[goli=za nara kumu sa=ŋi=yi sa=ya kuŋi=nen za=se ŋiri kegeve=me]

[#76] Kumoya rusuve, “Be! Liyes harazidu linda viri gohose.”
[kumu=ya rusu=vi be! liye=s ha=ra=zi=du li=nda viri goho=se]

[#84] Mede yaha satas ŋelona luŋido zenizeni kumu runuŋe.
[mede yaha sata=s ŋe=lo=na luŋi=du zenizeni kumu runu=ŋi]

[#63] Nuvu berenen kumoza zose tanise.
[Nuvu bere=nen kumu=za zo=se tani=se]

HOME