yiri

[noun, inanimate]

dry wash.

Examples

[#37] Koyo erenaya yiri erenanen yereme.
[koyo eri -na=ya yiri eri -na=nen yere=me]

[#36] Liyeza naka, liyenen yiri buros nara.
[liye=za na=ka liye=nen yiri buru=s na=ra]

HOME