tudutu

[noun, inanimate]

learning.

Examples

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#103] Vutondo tudutos Dedaloki, saya maramaravanda talilivamena.
[vutondo tudutu=s Dedalo=ki sa=ya maramarava=nda taliliva=me=na]

HOME