sazaru

[noun, inanimate]

voice.

Examples

[#95] Pezes yalata zara Nuvu sazarudu luŋi sareŋe.
[pezi=s yalata za=ra Nuvu sazaru=du luŋi sara=ŋi]

HOME