sara

[noun, inanimate]

ear.

Examples

[#141] Isaras lino.
[i=sara=s li=no]

[#46] Linda sorodo erena sarape baŋibaŋi.
[li=nda soro=du eri -na sara=pe baŋibaŋi]

[#95] Pezes yalata zara Nuvu sazarudu luŋi sareŋe.
[pezi=s yalata za=ra Nuvu sazaru=du luŋi sara=ŋi]

[#32] Ŋasaras linda pobotoza zisirinohe.
[ŋa=sara=s li=nda poboto=za zisiri=no=hi]

HOME