bavasa

[noun, inanimate]

badness, curse.

Examples

[#130] Evi, "Ikaro," alas sarunos tadano sonos zara tininino, saya sanda tudutos bavasavi.
[e=vi Ikaro ala=s sa=runu=s tadanu sono=s za=ra tinini=no sa=ya sa=nda tudutu=s bavasa=vi]

[#42] Liye tene satas piŋino, govogovo bavasano.
[liye tene sata=s piŋi=no govogovo bavasa=no]

HOME